OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „Obchodní podmínky“)

W-GARDEN

Viktor Pašek

IČO: 87418746   DIČ: CZ8411170680

se sídlem: Hradečno 63, PSČ 273 04, Česká republika

www.w-garden.cz

(dále jen „W-GARDEN“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve smluvních vztazích, v nichž vystupuje W-GARDEN v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti nebo na základě smluv o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) uzavíraných mezi W-GARDEN a třetími osobami, a to jak právnickými, tak fyzickými osobami (dále jen „Zákazník“).

1.2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

1.3. Výslovná ujednání ve Smlouvě o dílo odchylující se od těchto Obchodních podmínek mají před ujednáními v těchto Obchodních podmínkách přednost. V otázkách neupravených Smlouvou o dílo se tyto Obchodní podmínky použijí vždy.

1.4. Právní vztahy vyplývající z těchto Obchodních podmínek a/nebo Smluv o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a v případě smluvních vztahů se spotřebiteli rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Uzavření smlouvy

2.1. Zákazník bere na vědomí, že rovněž přijetím cenové nabídky zaslané ze strany W-GARDEN (dále jen „Cenová nabídka“) dochází k uzavřením Smlouvy o dílo, jejíž součástí jsou i tyto Obchodní podmínky. Uzavřením Smlouvy o dílo Zákazník se zněním těchto Obchodních podmínek výslovně souhlasí.

2.2. Uzavřením Smlouvy o dílo se rozumí přijetí Cenové nabídky, a to písemně zaslaným na adresu W-GARDEN, elektronicky zaslaném na adresu w-garden@email.cz, nebo i konkludentně přijetím prací nebo jejich části provedených W-GARDEN dle Cenové nabídky.

2.3. W-GARDEN je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše Ceny, další předpokládané náklady) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem).

2.4. Uzavřením Smlouvy o dílo se Zákazník zavazuje zejména převzít od W-GARDEN řádně provedené dílo a zaplatit cenu díla stanovenou v cenové nabídce (dále jen „Cena“).

3. Cena

3.1. Cena díla bude vždy stanovena na základě Cenové nabídky.

3.2. W-GARDEN upozorňuje Zákazníka, že nezaručuje úplnost prací a dodávek dle Cenové nabídky, resp. Smlouvy o dílo, neboť se při provádění díla může objevit potřeba poskytnout Zákazníkovi další práce a dodávky a Zákazník tuto skutečnost bere na vědomí. Pro vyloučení všech pochybností Zákazník bere na vědomí, že Cena je zpravidla stanovena před provedení podrobného a potřebného průzkumu místa plnění. Zákazník tak bere na vědomí, že Cena není stanovena jako konečná, ani podle rozpočtu a může být navýšena podle skutečně provedených prací.

3.3. Platební podmínky budou ze strany W-GARDEN stanoveny v Cenové nabídce a/nebo ve Smlouvě o dílo.

3.4. Případná změna sazby DPH bude vyúčtována v souladu s platnými právními předpisy v den vystavení příslušného daňového dokladu.

4. Doba plnění

4.1. W-GARDEN se zavazuje provést dílo v termínech uvedených v konkrétní Smlouvě o dílo.

4.2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že doba plnění dle Smlouvy o dílo se prodlužuje v případě:

4.2.1. Pokud je Zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti uvedené ve Smlouvě o dílo a/nebo těmito Obchodními podmínkami (např. předání staveniště) a/nebo v zápisech ve stavebním deníku a/nebo v právním předpise, a to o tolik dnů, o kolik dnů byl Zákazník v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti.

4.2.2. Pokud je Zákazník v prodlení s úhradou jakéhokoli svého peněžitého dluhu nebo jeho části více než sedm (7) dnů, a to o tolik dnů, o kolik dnů byl Zákazník v prodlení s úhradou svého dluhu nebo jeho části.

4.2.3. Pokud Zákazník požaduje provedení víceprací ve smyslu článku V. těchto Obchodních podmínek a/nebo zjistí-li W-GARDEN, že vznikla potřeba provést vícepráce, a to o dobu, po kterou je nutné provádět vícepráce.

4.2.4. Zastavení nebo přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje venkovní teplota nižší než 10 stupňů Celsia nebo vyšší než 30 stupňů Celsia, přičemž tato skutečnost musí být doložena výpisem z příslušné meteorologické stanice ČHMÚ, a/nebo takové klimatické podmínky, které neumožňují provádět dílo dle konkrétní Smlouvy o dílo, zejména došlo-li by k poškození sázených rostlin či k znehodnocení stavebních částí díla.

4.2.5. Přerušení prací W-GARDEN na základě požadavku Zákazníka, avšak nikoli bylo-li takové rozhodnutí nebo požadavek učiněn v důsledku podstatného porušení povinností W-GARDEN plynoucích ze Smlouvy o dílo nebo právního předpisu.

4.2.6. Přerušení prací v důsledku působení nepředvídatelných okolností a odstraňování jejich následků. Za nepředvídatelné okolnosti se pro účely těchto Obchodních podmínek považují okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy o dílo v důsledku W-GARDEN a Zákazníkem nepředvídatelných událostí majících bezprostřední vliv na provádění díla, například požár, povodeň, vyšší moc apod., a to bez ohledu na skutečnost, byla-li tato okolnost způsobena W-GARDEN či nikoli.

4.2.7. Přerušení prací z důvodu, že W-GARDEN zjistí při provádění díla skryté překážky pro provádění díla

4.3. W-GARDEN je oprávněn přerušit práce na provádění díla z důvodů uvedených v článku 4.2. bod (iv), (vi) a (vii) těchto Obchodních podmínek a povinen tyto práce přerušit z důvodu uvedeného v článku 4.2. bod (v) těchto Obchodních podmínek.

4.4. V případě přerušení prací dle článku 4.3. těchto Obchodních podmínek se doba plnění uvedená v článku 4.2. těchto Obchodních podmínek prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací na provádění díla z důvodů uvedených v článku 4.2. těchto Obchodních podmínek.

4.5. W-GARDEN má vůči Zákazníkovi nárok na náhradu nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti s přerušením provádění díla. To neplatí v případech, kdy provádění díla bylo přerušeno rozhodnutím Zákazníka, učiněném v důsledku podstatného porušení povinností W-GARDEN plynoucích z těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy o dílo a/nebo právního předpisu.

5. Vícepráce

5.1. Za vícepráce jsou pro účely těchto Obchodních podmínek a Smlouvy o dílo považovány (i) veškeré práce a dodávky, které nejsou obsaženy v Cenové nabídce, přičemž potřeba jejich provádění vyplyne po uzavření Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na skutečnost, zda mohli W-GARDEN a Zákazník tyto práce a dodávky předvídat v době uzavření Smlouvy o dílo, a dále (ii) veškeré změny díla požadované Zákazníkem.

5.2. V případě víceprací jiných než jsou změny díla požadované Zákazníkem, je W-GARDEN povinen oznámit Zákazníkovi skutečnost, že vznikla potřeba provést tyto vícepráce a výši ceny těchto víceprací, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy W-GARDEN uvedenou potřebu zjistí.

5.3. Cena víceprací se stanoví z jednotkových cen uvedených v Cenové nabídce, jedná-li se o práce a dodávky, u kterých lze jednotkovou cenu zjistit z Cenové nabídky. Nebude-li jednotková cena uvedena v Cenové nabídce, stanoví se cena víceprací dle ceníku W-GARDEN, popřípadě dle ceníku ÚRS.

5.4. W-GARDEN není povinen provádět vícepráce, nebude-li mezi W-GARDEN a Zákazníkem uzavřena dohoda o provádění těchto vícepracích a o jejich ceně, a to buď písemně, nebo emailem.

6. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění

6.1. Zákazník je oprávněn kontrolovat provádění díla W-GARDEN. Zjistí-li Zákazník, že WGARDEN porušuje své povinnosti, může požadovat, aby WGARDEN zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, příp. aby provádění díla přerušil.

6.2. Zjevné vady díla je Zákazník povinen specifikovat při předání díla v předávacím protokolu ve smyslu článku 8.3 těchto Obchodních podmínek, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.

6.3. Skrytou vadu díla je Zákazník – spotřebitel oprávněn a povinen oznámit W-GARDEN písemně doporučeným dopisem, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let ode dne předání a převzetí díla ohledně stavebně-technických prací, a nejpozději do šesti (6) dnů dne předání a převzetí díla ohledně vysazených rostlin, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Zákazník – podnikatel je skrytou vadu díla povinen specifikovat nejpozději do šesti (6) dnů dne předání a převzetí díla, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.

6.4. Zákazník nemá právo z vadného plnění, způsobila-li vadu na díle vnější událost, či neodborné zacházení s dílem ze strany Zákazníka (zejména nesprávná péče o rostliny, jež jsou součástí díla), případně pokud vada vznikla z důvodu nesprávného pokynu Zákazníka, na kterém trval, ačkoliv na jeho nevhodnost byl ze strany W-GARDEN upozorněn (například nedodržení podmínek pro výsadbu). Z nesprávnou péči se vždy považuje péče v rozporu s návodem o péči rostlin, kterou W-GARDEN předá Zákazníkovi (nesprávná zálivky, špatné hnojení, neodborné tvarování atp.).

6.5. W-GARDEN rovněž neodpovídá za vady, které vzniknou v důsledku poskytnutí nesprávných, neúplných, nebo zavádějících informací Zákazníkem ohledně místa provádění díla (například sesedání půdy v důsledku nedostatečného zhutnění při předchozích úpravách stavební firmou nebo jiným subjektem.). WGARDEN rovněž neodpovídá za vady, které za vady vzniklé v důsledku nevhodného pokynu Zákazníka ohledně postupu provádění prací, pokud byl na takovém postupu trval, ačkoliv na jeho nevhodnost byl ze strany W-GARDEN upozorněn.

6.6. Zákazník rovněž nemá právo z vadného plnění dojde-li k poškození díla (zejména, nikoli však výlučně rostlin) vlivem přírodních vlivů, škůdců, či z jiných příčin vyšší moci, za které W-GARDEN neodpovídá.

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody

7.1. Do doby provedení díla Zákazníkovi, nese nebezpečí škody na předmětu díla W-GARDEN. To neplatí, pokud by ke škodě došlo i jinak, nebo pokud škoda vznikla v důsledku nevhodného nebo chybného pokynu Zákazníka nebo nevhodné věci, kterou Zákazník W-GARDEN předal k provedení díla nebo z důvodu na straně osob, které byly přítomny v místě provádění díla na základě zmocnění nebo v souladu s pokynem Zákazníka; v takových případech nese nebezpečí škody Zákazník.

7.2. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na Zákazníka dnem předání a převzetí díla, nestalo-li se tak již dříve.

7.3. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na Zákazníka dnem předáním a převzetím díla, nikoli však dříve než uhrazením celé Ceny díla a víceprací dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy o dílo Zhotoviteli.

8. Předání a převzetí díla

8.1. W-GARDEN vyzve Zákazníka k převzetí díla nejméně tři (3) dny předem a stanoví mu zároveň lhůtu k převzetí díla.

8.2. Zákazník je povinen dílo převzít ve lhůtě stanovené dle článku 8.1 těchto Obchodních podmínek. Zákazník nemá právo odmítnout převzetí díla pro nedodělky a vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, v němž bude uvedeno, že Zákazník přebírá dílo a případně budou specifikovány vady a nedodělky díla.

8.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít i v případě, že W-GARDEN dílo řádně dokončí před termínem sjednaným ve Smlouvě o dílo, a vyzve Zákazníka k jeho převzetí.

8.5. Nedostaví-li se Zákazník k převzetí díla ve lhůtě dle článku 8.1 těchto Obchodních podmínek, je dílo ze strany W-GARDEN předáno řádně a včas a Zákazníkem převzato poslední den této lhůty.

8.6. Při předání díla je W-GARDEN povinen předat Zákazníkovi příslušnou dokumentaci.

9. Odstoupení od Smlouvy o dílo Zákazníkem – spotřebitelem

9.1. W-GARDEN i Zákazník jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy o dílo výlučně za podmínek stanovených těmito Smluvními podmínkami. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

9.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že:

9.2.1. Zákazník je v prodlení s předáním místa provádění díla déle než patnáct (15) dnů;

9.2.2. Zákazník je v prodlení s úhradou Ceny nebo její části, a/nebo ceny víceprací déle než sedm (7) dnů;

9.2.3. Zákazník neplní svou povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost;

9.2.4. W-GARDEN přeruší provádění díla z důvodu, že zjistí skryté překážky pro provádění díla a W-GARDEN a Zákazník se nedohodnou na změně Smlouvy o dílo ve lhůtě patnácti (15) dnů od přerušení prací W-GARDEN;

9.2.5. Bude zahájeno insolvenční řízení ve věci Zákazníka;

9.2.6. Zákazník vstoupí do likvidace;

9.2.7. Nedojde k dohodě W-GARDEN a Zákazníka ohledně ceny víceprací a podmínek jejich provedení, včetně změny doby plnění uvedené ve Smlouvě o dílo, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy W-GARDEN odešle Zákazníkovi informace o výši ceny víceprací.

9.3. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že:

9.3.1. W-GARDEN bude v prodlení s předáním díla déle než třicet (30) dnů;

9.3.2. W-GARDEN přerušil práce na základě písemného rozhodnutí nebo požadavku Zákazníka v důsledku podstatného porušení povinností W-GARDEN plynoucích ze Smlouvy o dílo nebo právního předpisu a toto přerušení trvá déle než třicet (30) dnů;

9.3.3. Bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele.

9.4. Je-li Zákazníkem spotřebitel, a dojde-li k uzavření Smlouvy o dílo distančním způsobem (tj. například potvrzením Cenové nabídky prostřednictvím emailu) je Zákazník – spotřebitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření v souladu s těmito Obchodními podmínkami bez uvedení důvodu. Zákazník – spotřebitel však nemůže od Smlouvy o dílo uzavřené distančním způsobem odstoupit, pokud WGARDEN již dílo dokončil, nebo pokud W-GARDEN dílo provádí v místě určeném Zákazníkem na jeho žádost. Zákazník rovněž není oprávněn bezdůvodně odstoupit od Smlouvy o dílo uzavřené distančním způsobem v té části díla, kterou WGARDEN již provedl a/nebo v rozsahu dodávek, které již nelze vrátit bez jejich poškození nebo snížení jejich hodnoty, případně od těch, které W-GARDEN upravil na přání Zákazníka, jakož i dodávek, které byly nenávratně smíšeny s jinými věcmi. Ustanovení Občanského zákoníku tím nejsou dotčena.

9.5. Odstoupením od této Smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy o dílo, a to s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud jde o práva a povinnosti smluvních stran do dne nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy o dílo, smluvní strany nejsou povinny si vrátit navzájem plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti odstoupení. W-GARDEN není povinen vracet Zákazníkovi již zaplacenou cenu za provedené části díla a zaplacenou cenu víceprací a Zákazník není povinen vracet W-GARDEN již provedené dílo či jeho části. Zákazník je povinen uhradit W-GARDEN nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy o dílo cenu všech do té doby provedených prací, a to i pokud nebyly dosud vyfakturovány, přičemž tyto práce budou oceněny dle Cenové nabídky, a v případě víceprací dle ceny, na které se smluvní strany dohodly v souladu s článkem V. těchto Obchodních podmínek.

9.6. Odstoupení od Smlouvy o dílo se nedotýká nároku na náhradu újmy, zaplacení smluvních pokut a úroků z prodlení, pokud již dospěly, ani dalších ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy o dílo.

10. Doručování

10.1. Zákazník bere na vědomí, že mu veškerá komunikace může být doručována ze strany W-GARDEN písemně na adresu jeho sídla nebo bydliště, elektronicky emailem na adresu, kterou za tímto účelem W-GARDEN sdělí a/nebo osobně.

10.2. W-GARDEN může být doručováno písemně na adresu sídla Hradečno 63, PSČ 273 04, Česká republika, emailem na adresu w-garden@email.cz, nebo osobně.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679.

11.2. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Zákazníka je možné dohledat na webu W-GARDEN.

12. Řešení sporů

12.1. Vzájemné spory mezi W-GARDEN a Zákazníkem řeší obecné soudy.

12.2. Zákazník – spotřebitel, má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy o dílo. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

12.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Zákazníka – spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s W-GARDEN vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Zákazník – spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u W-GARDEN poprvé.

12.4. Postup podle článku 12.2. a 12.3. těchto Obchodních podmínek není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

12.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Jazykem komunikace mezi W-GARDEN a Zákazníkem a jazykem Smlouvy o dílo je český jazyk. Uzavřené Smlouvy o dílo jsou archivovány W-GARDEN v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

13.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo.

13.3. Znění Obchodních podmínek může W-GARDEN měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

13.4. Pokud vztah založený Smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.5. W-GARDEN je oprávněn k provádění děl na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.

V Hradečně dne 6. 10. 2019