Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR)

Aby Vám mohl W-GARDEN – Viktor Pašek, IČO: 87418746, se sídlem: Hradečno 63, PSČ 273 04, Česká republika (dále jen „W-GARDEN“) poskytovat služby, které zahrnují zakládání zahrad včetně stavebně-technických úprav, péči o zahrady (dále jen „Projekty“), zpracovává Vaše osobní údaje, a to v omezeném a nezbytném rozsahu.

1. Jaké informace W-GARDEN zpracovává?

1.1. W-GARDEN v souladu se zásadou minimalizace údajů od Vás shromažďuje a dále zpracovává pouze nezbytné množství osobních údajů, které zahrnují:

1.1.1.Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště;

1.1.2.Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa;

1.1.3.Údaje o místě plnění: adresu, stav a rozsah provedených prací, charakter umístěných rostlin

2. Proč W-GARDEN osobní údaje zpracovává?

2.1. W-GARDEN zpracovává Vaše osobní údaje, aby Vám mohl poskytovat služby a plnit tak povinnosti, které W-GARDEN vyplývají ze smlouvy s Vámi uzavřenou. Pokud byste z jakéhokoli důvodu odmítli poskytnout své osobní údaje, nebyla by W-GARDEN schopna své závazky vůči Vám plnit.

2.2. Zároveň je W-GARDEN povinna dodržovat právní řád a plnit právní povinnosti z platných právních předpisů. Je-li W-GARDEN povinna zpracovat Vaše osobní údaje, aby mohla splnit povinnosti vyplývající z právních předpisů, je oprávněna Vaše osobní údaje užít za tímto účelem, avšak pouze v omezeném a nezbytném rozsahu.

2.3. Současně W-GARDEN vyvíjí podnikatelskou činnost a má oprávněný zájem chránit svá práva a nároky, jež jí z tohoto podnikání vyplývají. Za účelem oprávněného zájmu ochrany svých práv zpracovává W-GARDEN Vaše osobní údaje pro případ, kdy by bylo nezbytně nutné prokázat, že Vám W-GARDEN poskytovala své služby.

3. Jak dlouho W-GARDEN osobní údaje uchovává?

3.1. Všechny Vaše osobní údaje uschovává W-GARDEN po nezbytně nutnou dobu a v případě, že je již nepotřebuje, neprodleně je včetně existujících záloh a kopií odstraní.

3.2. V případě osobních údajů, které W-GARDEN zpracovává pro plnění s Vámi uzavřené smlouvy, pak tyto W-GARDEN zpracovává pouze po dobu trvání této smlouvy, příp. po dobu Vaší vzájemné spolupráce.

3.3. Některé Vaše osobní údaje musí W-GARDEN zpracovávat déle, a to po dobu, kterou ji ukládá příslušný právní předpis. Vždy se však jedná o osobní údaje zcela nezbytné k plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (k tomu viz výše odstavec 2.2.).

3.4. Pro případ, že by bylo nutné prokazovat právní vztah mezi Vámi a W-GARDEN u dozorových úřadů, nebo obecných soudů, uchovává W-GARDEN Vaše základní osobní údaje a hlavní údaje o Vašem právním vztahu s W-GARDEN, nejdéle však po dobu 3 let po ukončení vzájemné spolupráce s W-GARDEN.

4. Komu W-GARDEN osobní údaje předává?

4.1. K některým činnostem a povinnostem, které vyplývají ze smlouvy s Vámi uzavřené, využívá W-GARDEN další společnosti – dodavatele, kterým Vaše osobní údaje zpřístupňuje. Těmito společnostmi jsou společnosti zajišťující pro W-GARDEN účetní a daňové poradenství, subdodavatelé

4.2. W-GARDEN však dbá na zásady ochrany Vašich osobních údajů a pečlivě zajišťuje a ověřuje, aby všichni její dodavatelé byli zavázáni dodržovat všechny pravidla ochrany Vašich osobních údajů, zejména aby je dále nezpřístupňovaly jiným osobám, aby je nezneužívaly a/nebo s nimi jinak neoprávněně nenakládaly.

5. Jaké Vám vyplývají ze zpracování osobních údajů práva?

5.1. Právo na informace

Jako subjekt údajů máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů, které se Vás týkají. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo W-GARDEN požádat, aby Vám sdělil, zda o Vás zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, pak jaké. Samozřejmě můžete požadovat sdělení specifických údajů anebo kompletního přehledu všech osobních údajů.

W-GARDEN po Vaší identifikaci Vám jakožto oprávněné osobě zašle nebo osobně předá požadované informace zcela zdarma.

5.3. právo na opravu, resp. doplnění

V případě, že o vás W-GARDEN zpracovává nepřesné, nesprávné nebo neúplné osobní údaje, máte právo W-GARDEN požádat, aby je opravila, případně doplnila.

Aby byla W-GARDEN schopná opravu či doplnění zajistit, musí ověřit, zda jsou dosavadní zpracovávané osobní údaje přesné či úplné.

5.4. právo na výmaz

Toto právo můžete uplatnit u W-GARDEN v případě, že:

5.4.1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

5.4.2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje další právní důvod pro zpracování;

5.4.3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

5.4.4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

5.4.5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

5.4.6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

5.5. Právo na omezení zpracování

Toto právo Vám dává možnost požádat W-GARDEN, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že:

5.5.1. popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby WGARDEN mohl přesnost osobních údajů ověřit;

5.5.2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

5.5.3. W-GARDEN již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

5.5.4. Vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody W-GARDEN převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud W-GARDEN omezí zpracování na základě shora uvedeného, může Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V takovém případě Vás W-GARDEN předem upozorní, že omezení zpracování bude zrušeno.

5.6. právo na přenositelnost údajů

Na základě tohoto práva můžete od W-GARDEN získat Vaše osobní údaje, které jste W-GARDEN poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a současně předat tyto údaje jinému správci.

Zároveň jste oprávněni W-GARDEN požádat, aby W-GARDEN Vaše osobní údaje předal ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

5.7. právo vznést námitku

Jste oprávněni vznášet u W-GARDEN námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněného zájmu W-GARDEN chránit své právní nároky.

Pokud W-GARDEN neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, je povinen Vaše osobní údaje přestat zpracovávat.

5.8. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Domníváte-li se, že dochází a/nebo již došlo zpracováním Vašich osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého bydliště, nebo v místě výkonu své práce, nebo v místě porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (oficiální stránky – www.uoou.cz).

6. Jak uplatnit všechna shora uvedená práva?

6.1. Všechny žádosti o uplatnění shora uvedených práv můžete uplatňovat osobně v sídle W-GARDEN, nebo je zaslat písemně na adresu sídla W-GARDEN, též elektronicky na e-mailovou adresu w-garden@email.cz, anebo telefonicky na čísle 723 588 099.

6.2. Aby byla zajištěna náležitá ochrana Vašich osobních údajů a práv a nedocházelo k jejich zneužívání jinými osobami, musí W-GARDEN provést ověření Vaší identity. Ověření Vaší identity může proběhnout v případě osobního kontaktu prostřednictvím předložení Vašeho dokladu totožnosti. V případě jiného způsobu uplatňování Vašich práv než prostřednictvím osobního kontaktu, uveďte do své žádosti celé jméno a příjmení a Vaše rodné číslo.

6.3. Nebude-li možné Vás z údajů uvedených v žádosti o uplatnění práv identifikovat, je WGARDEN oprávněn Vás vyzvat k doplnění údajů, na základě kterých by W-GARDEN mohl dostatečně ověřit Vaši identitu. Nebude-li možné Vás ani po sdělení dodatečných informací identifikovat, nemůže W-GARDEN Vaší žádosti vyhovět.

6.4. W-GARDEN vyřizuje všechny žádosti mu došlé bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce od jejich doručení. Nebude-li možné Vaši žádost v této lhůtě zpracovat (zejména z důvodu složitosti žádosti), je W-GARDEN oprávněn lhůtu pro vyřízení Vaši žádosti prodloužit až o dva (2) měsíce. O této skutečnosti budete W-GARDEN informováni spolu s odůvodněním prodloužení lhůty, a to do jednoho (1) měsíce od doručení Vaší žádosti.

6.5. V případě, kdy W-GARDEN vyhodnotí, že Vaše žádost nesplňuje shora uvedené požadavky pro její kladné vyřízení, je oprávněna Vaši žádost odmítnout, přičemž o důvodech odmítnutí Vás informuje. V takovém případě jste oprávněn/a podat stížnost k dozorovému úřadu.

6.6. V případě, že W-GARDEN Vaší žádosti vyhoví, provede na základě tohoto rozhodnutí vhodná opatření a o těchto Vás informuje.

7. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

7.1. Prioritou W-GARDEN je ochrana Vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k Vašim osobním údajům, jejich změnou, zničením či ztrátou, neoprávněnými přenosy, před jiným neoprávněným zpracováním, jakož i před jiným zneužitím Vašich osobních údajů.

7.2. W-GARDEN za tímto účelem přijala příslušná technická a organizační opatření včetně vnitřního školení zaměstnanců o nakládání s osobními údaji. W-GARDEN pravidelně veškerá opatření zabezpečení osobních údajů testuje, kontroluje a ověřuje jejich aktuálnost, přiměřenost a adekvátnost.

7.3. W-GARDEN provádí také nahodilé kontroly a audity svých dodavatelů, kterým zpřístupnil Vaše osobní údaje za účelem zjištění dodržování ochrany osobních údajů.

7.4. Současně jsou všichni zaměstnanci W-GARDEN, stejně jako všichni její dodavatelé a jejich zaměstnanci smluvně a/nebo na základě zákona zavázáni mlčenlivostí o všech informacích a osobních údajích, které jim byly zpřístupněny.